Baikal-GVD Author List

A.D. Avrorin1, A.V. Avrorin1, V.M. Aynutdinov1, Z. Bardacova8, R. Bannasch7, I.A. Belolaptikov2, V.B. Brudanin2, N.M. Budnev4, G.V. Domogatsky1, A.A. Doroshenko1, A.N. Dyachok4, Zh.-A.M. Dzhilkibaev1, V. Dik2, R. Dvornicky2,8, E. Eckerova8, T.V. Elzhov2, L. Fajt8,9, S.V. Fialkovski5, A.R. Gafarov4, K.V. Golubkov1, N.S. Gorshkov2, T.I. Gress4, R.A. Ivanov2, M.S. Katulin2, K.G. Kebkal7, O.G. Kebkal7, E.V. Khramov2, M.M. Kolbin2, K.V. Konischev2, K.A. Kopanski10, A.V. Korobchenko2, A.P. Koshechkin1, V.A. Kozhin3, M.K. Kryukov1, M.V. Kruglov2, V.F. Kulepov5, M.B. Milenin1, R.R. Mirgazov4, D.V. Naumov2, V. Nazari2, W. Noga10, D.P. Petukhov1, E.N. Pliskovsky2, M.I. Rozanov6, V.D. Rushay2, E.V. Ryabov4, G.B. Safronov1, B.A. Shaybonov2, M.D. Shelepov1, F. Simkovic2,8,9, A.V. Skurikhin3, A.G. Solovjev2, M.N. Sorokovikov2, I. Stekl8, E.O. Sushenok2, O.V. Suvorova1, V.A. Tabolenko4, B.A. Tarashansky4, Y.V. Yablokova2, S. Yakovlev7, D.N. Zaborov1
  1. Institute for Nuclear Research, Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
  2. Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Russia)
  3. Moscow State University (Moscow, Russia)
  4. Irkutsk State University (Irkutsk, Russia)
  5. Nizhni Novgorod State Technical University (Nizhni Novgorod, Russia)
  6. St.Petersburg State Marine Technical University (St.Petersburg, Russia)
  7. EvoLogics Gmbh (Berlin, Germany)
  8. Comenius University (Bratislava, Slovakia)
  9. Czech Technical University in Prague (Prague, Czech Republic)
  10. The Institute of Nuclear Physics of the Polish Academy of Sciences (Kraków, Poland)
logo-gvd